«Сәкен Сейфуллин атындағы №2 жалпы білім беретін орта мектеп» мемлекеттік коммуналдық мекемесі.

Баяндама тақырыбы:

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшеліктері

 

Бастауыш сынып мұғалімі:Есенова А.А.

 

Талғар

Қазақстандық білім беру мен ғылым жүйесін жаңғыртудың қазіргі заманғы кезеңі әрбір адамның сапалы мектепке дейінгі тәрбие мен мектептегі білімге қолжетімділігін, колледж бен университетте жаңа кәсіби дағдыларды алу, зерттеу және шығармашылық құзыреттерін дамыту мүмкіндіктерін көздейді.

Білім берудің алғы шарттары

«Қазақстан-2050» стратегиясы;

Оқушыларды болашақ өмірдегі қиындықтарды еңсере білуге дайындау;

Қазақстан жоғары сапалы білім беру саласында жетекші елдердің біріне айналуға ұмтылады:

— Нәтижелерге негізделетін білім беру бағдарламасы;

— Педагогикалық тәсілдер;

— Бағалау моделі.

Әлемдік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында Қазақстан Республикасы отандық білім берудің озық дәстүрлері мен стандарттарын сақтай отырып, әлемдік білім беру тәжірибесіне бағытталған стратегиялық курсын таңдады.

Білім мазмұнын жаңарту – білім беру бағдарламасының құрылымы мен мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру болып табылады. Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды бойына сіңірген, кез келген өмірлік жағдайда функционалдық сауаттылығы мен бәсекеге қабілеттілігін көрсете білетін тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру – жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек.

Сондықтан қазіргі уақытта дайын білімдерді игеру мен жалпылау мақсат емес, ол адамның интеллектуалды дамуының көмекші құралы болып табылады. Ал қажетті ақпараттарды өз бетінше табу, мәселелерді анықтау және оларды шешу жолдарын іздеу, алынған білімдерді сын тұрғысынан талдай білу және оларды жаңа тапсырмаларды орындауда қолдану жаңартылған білім мазмұнының нәтижесі.

2016-2017 оқу жылында жаңартылған білім мазмұнына барлық бірінші сыныптар көшті.

Бастауыш білім беру мақсаты — келесі негізгі кең ауқымды дағдыларға:

— білімдерді функционалдық және шығармашылық қолдану;

— сыни ойлау;

— зерттеу жұмыстарын жүргізу;

— ақпараттық-коммуникативтік дағдыларды пайдалану;

— әр түрлі коммуникация тәсілдерін пайдалану;

— топта және жеке жұмыс істеу ептілігі;

— проблемаларды шешу және шешімдер қабылдау тәрізді білім, білік, дағдыларды оқушы бойында қалыптастыра оқушы тұлғасының үйлесімді дамуы үшін қолайлы білім беру кеңістігін құру деп көрсетілген.

Ол үшін

  • құндылықты-бағдарланған;
  • әрекетті;
  • тұлғалық-бағдарланған;
  • кіріктірілмелі;
  • коммуникативті педагогикалық әдіс-тәсілдер пән бойынша оқу бағдарламаларының құрылымы мен мазмұнын құрудағы негізгі бағдарлар болып табылады.

Оқу мақсаттарының жүйесі

оқу бағдарламаларында оқу мақсаттарының жүйесі түрінде берілген күтілетін нәтижелер тұжырымдалған. Күнделікті білім беру үдерісі оқу мақсаттарына жетуге және оқушыларда алынған білім мен дағдыларды кез келген оқу және өмір жағдайында шығармашылық пайдалануға дайындығын қалыптастыруға бағдарланған.

Білім алушылардың күтілетін оқу нәтижелері жетістігін бағалау жүйесі

білім беру мазмұнының ажырамас бір бөлігі болып табылады. Жаңартылған

орта білім беруді енгізу кезінде білім алушылардың оқу жетістігін

критериалды бағалау жүйесі қолданылады.

Критериалды бағалау жүйесін енгізудің мақсаты бағалау

критерийлерінің негізінде білім алушылардың оқу жетістіктері туралы

шынайы ақпарат алу және оқу үдерісін жетілдіре түсу үшін оны барлық

қатысушыларға ұсыну.

Критериалды бағалау жүйесінің міндеттері:

  1. Оқу үдерісінде бағалаудың қызметі мен мүмкіндіктері аясын кеңейту;
  2. Жүйелі кері байланыс орнату арқылы білім алушылардың өзін-өзі үнемі

жетілдіріп отыруына жағдай жасау;

  1. Бірыңғай стандарттарды, сапалы бағалау құралдарын, механизмдерін

қалыптастыруға көмектесу;

  1. Қолжетімді, нақты, үздіксіз:

–– білім алушыларға олардың оқу сапасы туралы;

–– мұғалімдерге білім алушылардың ілгерілеуі туралы;

–– ата-аналарға оқу нәтижелерінің деңгейлері туралы;

–– басқару органдарына ұсынылған білім беру қызметінің сапасы туралы

ақпараттар ұсыну.

Критериалды бағалау жүйесін енгізу жүйелі негізде кезеңдер бойынша

жүргізіледі. Бұл бағалау үдерісін қолдауды, өз кезегінде үйлестіруді қажететеді. Аталған міндеттерді жүзеге асыру критериалды бағалау бойынша мектеп үйлестірушілсіне жүктеледі.

Үйлестірушінің негізгі рөлі бағалау жүйесін сапалы басқаруды, қалыптастырушы, жиынтық бағалауға қатысты үдерістер, рәсімдерді жүзеге асыруды, сондай-ақ, бағалау рәсімдерін іске асыруға қолдау көрсетуді қамтамасыз ету болып табылады.

Критериалды бағалау

Қалыптастырушы бағалау

Жиынтық бағалау

Бөлім бойынша жиынтық бағалау

Тоқсандық жиынтық бағалау

Білім беру деңгейі бойынша жиынтық бағалау

ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫ ӨТКІЗУ

Тоқсандық бағалау жұмыстарын және балдарды қою кестесін әзірлеу бір параллельдегі барлық сыныптар үшін біркелкі Тест спецификациясы негізінде жүзеге асырылады.

Тоқсандық жиынтық жұмыстар әр түрлі болуы мүмкін (тест, сынақтар, бақылау жұмысы және т.б.).

1-сыныптарда ішкі жиынтық бағалау өткізілмейді.

Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу кестесі мектеп директорының бұйрығымен бекітіліп, тоқсан басында ата-аналар мен оқушылардың назарына жеткізіледі.

Тоқсандық жиынтық жұмыс бір параллель үшін бірдей жағдайда өткізіледі.

Тоқсандық жиынтық бағалауды қайтадан орындауға (көшіруге) болмайды.

Егер оқушы тоқсандық жиынтық бағалауға белгілі бір себептермен қатыса алмаған жағдайда (ауырып қалуы, жақын туысқанының қайтыс болуы, конференцияға, олимпиадаға және басқа да ғылыми жарыстарға қатысқан жағдайда), пән бойынша орындай алмаған тоқсандық жиынтық жұмысын мектепке келгеннен кейінгі екі апта ішінде орындауы тиіс; бұл жағдайда тоқсандық ішкі жиынтық бағалау жұмысының қосымша нұсқасы қолданылады.

МОДЕРАЦИЯ

Бағалаудың бірыңғай стандартын белгілеу үшін оқушылардың жиынтық жұмыстарының нәтижесін талқылау үдерісі.

Модерация :

бағалауды стандарттау мақсатында оқушылардың жиынтық жұмыстарының нәтижесін мұғалімдердің талқылауы үшін белгіленген.

Модерация:

бірдей сыныпта сабақ беретін мұғалімдердің қатысуымен өтеді;

олар белгілі бір пән бойынша балл қою кестесін бірыңғай қолданудың тәсілі арқылы жұмысты бастапқы бағалауды талқылайды.

Білу маңызды:

Модерация қорытындысы бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың нәтижесі өзгеруі мүмкін.

Модерациялау бойынша төраға әдістемелік бірлестіктің жетекшісімен қатар кез келген пән мұғалімі болуы мүмкін.

Білім алушылардың ілгерілеуін қадағалау мақсатында мұғалімдер

оқытудың белгілі бір кезеңінде орындалған жұмыстарды сақтауы қажет.

Білім алушылардың портфолиосы бағалау нәтижелерінің анықтығы мен

дәлдігін арттыруға бағытталған.

 

Оқушылардың оқу жетістіктері нәтижелерін тіркеу

Сынып журналы

оқушылардың сабаққа қатысуы

сабақтың тақырыптары

тоқсандық және жылдық бағалар

Электрондық журнал

жиынтық бағалаудың балдары (бөлім, тоқсан)

тоқсандық және жылдық бағалар

Оқушы табелі

тоқсандық және жылдық бағалар

 

Қолданылатын әдістер:Диалогтік оқыту және топтағы бірлескен жұмыс арқылы білімдерін жетілдіру

Оқушылардың сөздік қорын молайту;

Өз ойын ашық, анық айтуға төсілдіру;

Қарым-қатынас жасай білу;

Күтілетін нәтиже:

Оқушы өз ойын ашық айта алады;

Шығармашылық қабілеттері өседі;

Сөздік қоры баийды;

Өз қабілеттерін одан әрі ұштайды

Диалог барысында оқушылар күтілген нәтижеге жету үшін күш – жігерін жұмсайды, ынталанады, ойларын бөлісіп, пікірлеседі, білімді бірлесіп алып, өз білімін толықтырады.
Оқушылардың өзара әрекет дағдыларын дамытудың тағы бір тәсілі – оқушылардың бір-біріне сұрақ қоюы. Егер де сұрақ дұрыс қойылған болса сабақ берудің, білім берудің тиімді құралына айналып, оқушылардың білім алуына жағдай жасайды. Сұрақ қою маңызды дағдылардың бірі болып табылады, себебі сұрақ дұрыс қойылған жағдайда сабақ берудің тиімді құралына айналады және де оқушылардың білім алуына қолдау көрсетіп, оны жақсарта және кеңейте алады. Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың түрткі болу, сынақтан өткізу және қайта бағыттау сияқты әртүрлі техникаларын пайдалануға болатыны белгілі.

Менің ойымша, оқушылардың тілді меңгеруде үлкен нәтижеге жетуде электрондық оқулықтардағы дайын диалогтарды тыңдау, жаттау, аяқтау, толықтыру, мәтін мазмұны, кесте, сызбалар бойынша диалогтар құру-әдістері де көп көмегін тигізеді.

Топтық жұмыс ішіндегі тығыз қарым-қатынас оқушыларды бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара, тығыз байланыста жұмыстануға жеткізеді. Сабақ барысында оқушылардың достығы нығайып, сабаққа деген жаңа көзқарастары қалыптасып, жаңа, тың идеялармен танысып, білімдерін жетілдіріп, жан-жақты дамуына мүмкіндік алады.

Нәтижесінде оқушы:

Жан-жақты

Тілдік қоры бай

Өзіне сенімді

Тобының жанашыры

Өз ойын анық та, ашық айта алатын

Өз көзқарасын тұрақты ұстай алатын тұлғаға айналады.

Портфолио – білім алушылардың мақсатты түрде жинақтаған, олардың оқудағы нәтижесін, ілгерілеуін, белгілі бір оқу жылындағы бір немесе бірнеше пәндер бойынша жетістіктерін көрсететінжұмыстары. Портфолио бір оқу жылына арнап құрылады. Оқу жылы аяқталған соң, оны білім алушыларға, ата-аналарға беру керек.

Портфолиода білім алушылардың бағалау критерийлері бар бөлім/ортақ

тақырыптар бойынша және тоқсандық жиынтық бағалау кезінде орындаған

жұмыстары, балл қою кестелері, білім алушылардың рефлексиялары,

мұғалімнің ұсыныстары көрсетілген кері байланыстары болуы қажет.

Оның ішінде білім алушылардың жұмыс дәптерлері, салған суреттері,

тәжірибелік тапсырмаларды орындау кезіндегі фотолары, зерттеу

жұмыстарының қорытындылары, мұғалімнің жұмыстарға берген пікірлері жинақталады.

Жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған азаматын қалыптастыру, тез өзгеретін әлемде оның табысты болуын қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттілігін қанағаттандыру, еліміздің экономикалық әл-ауқаты үшін бәсекеге қабілетті адами капиталды дамыту болып табылады деп білімді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген.

Барлықтарыңызға жұмыста шығармашылық табыс, талантты шәкірттеріңіз көп болуына тілектеспін.